+38(0332)24 04 11

©2019 Юридичний факультет Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Proudly created with Wix.com

К.Ю.Н., ДОЦЕНТ

ЯКУШЕВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

професор кафедри

ПУБЛІКАЦІЇ

Статті

1. Якушев І. Право на працю та його гарантії у ринковій економіці // Науковий вісник ВДУ: Юридичні науки. – Луцьк. – 1997. – № 10. – С. 25-30.

2. Якушев І. Теоретичні аспекти правосуб'єктності // Науковий вісник ВДУ: Юридичні науки. – Луцьк – 1998. – № 11. – С. 53-59.

3. Якушев І. Трудова правосуб'єктність громадян // Науковий вісник ВДУ: Юридичні науки. – Луцьк – 1999. – № 2. – С. 16-22.

4. Якушев І. Юридичні властивості суб'єктів права // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 33-37.

5. Якушев І. Правовий захист у соціальній політиці: право на працю та його соціально-правові гарантії в сучасних умовах // Теоретико-методологічні основи аналізу реформаційної політики: Збірник наукових праць. Наукові записки. Серія "Політологія". Випуск 1. – Острог – Луцьк: Вид-во "Острозька Академія", 2003. – 817 с.  С. 317-326.

6. Якушев І. Правовий аспект науки красномовства // Юридична Україна. – 2006. - № 8. – С. 102-103.

7. Якушев І. Проблеми законодавчого врегулювання працевлаштування громадян країн Європейського Союзу в Україні // Спільний простір свободи, безпеки та справедливості Європейського Союзу і проблема міграції. Збірник наукових праць. – Хелм, Друкарня Кресова, Адам Боднарук. – 2006. – С. 135-139.

8. Якушев І., Муляр О. Олімпіада з правознавства як засіб формування творчих здібностей учнів // Педагогічний пошук. – 2008. - №№ 2-3. – С. 49-51; 64-69.

9. Якушев І.М. Правосуб’єктність в теорії трудового права // Право України. – 2008. – № 3. – С. 36-41.

10. Якушев Ігор. Імплементація норм міжнародного трудового права у національне законодавство // Сучасні проблеми системи правосуддя в Польщі та Україні: Збірник наукових статей. Суд окружний в Тернобжегу (Польща), 2010. – С. 62-69.

11. Якушев І. М., Пилипенко П. Д. Взаємодія норм міжнародного права і трудового законодавства України / Історико-правовий часопис : журнал / упоряд. О. Крикунов, О. Старчук, І. Шевчук, Л. Шевчук, О. Юхимюк. – Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – № 1 – С. 83-87.

12. Якушев И. Трудовой коллектив как субъект локального нормотворчества // Закон и жизнь. – 2013. – № 9/3 (261). – С. 295-299.

13. Якушев І. М. Норма права і правова норма: проблеми співвідношення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – № 21. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 113-115.

14. Якушев І. М. Локальні імперативні норми у системі  норм трудового права //  Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 98-103.

15. Якушев І.М. Взаємодія норм трудового права і правового регулювання / Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2016. – № 2 (8). – С. 107-111. (247 с.)

16. Якушев І. Реалізація права на працю за строковим трудовим договором / Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2017. – № 2 (10). – С. 88-93. (200 с.)

17. Якушев І. Робочий час як норма праці / Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2018. – № 1 (11). – С. 81-86. (167 с.).

 

Навчально-методичні праці

 

1. Тестові завдання для вступників. Основи правознавства / Уклад. С.Ф. Василюк, В.М. Вознюк, О.Г. Колб, В.С. Наливайко, Л.П. Решетник, З.Ф. Самчук, Н.Ф. Чубоха, Т.Д. Шевченко, І.М. Якушев. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 310 с.

2. Єлов В.А., Якушев І.М. Навчально-методичний посібник (модуль) з трудового права. – Луцьк: Вежа, 2002. – 100 с.

3. Тестові завдання для вступників. Основи правознавства. Вид. 2-ге, адаптоване до чинного законодавства / Уклад. С.Ф. Василюк, В.М. Вознюк, О.Г. Колб, В.С. Наливайко, Л.П. Решетник, З.Ф. Самчук, Н.Ф. Чубоха, Т.Д. Шевченко, І.М. Якушев. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 340 с.

4.  Тестові завдання для вступників. Вид. 4-те. Основи правознавства / Уклад. С.Ф. Василюк, В.М. Вознюк, Г.В. Денисова, О.Г. Колб, В.С. Наливайко, Л.П. Решетник, З.Ф. Самчук, Н.Ф. Чубоха, Т.Д. Климчук, І.М. Якушев. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 565 с.

5. Довідник для вступників до Волинського державного університету імені Лесі Українки / За ред. проф. Олексеюка І.Д.; Уклад. І.Д. Олексеюк, В.В. Божко, І.М. Констанкевич, А.І. Поручинський, О.С. Семенов, І.М. Якушев, А.С. Киричук. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 227 с.

6. Порівняльне трудове і процесуально-трудове право: навчально-методичний комплекс. Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, А.С. Мацко, І.М. Якушев, О.О. Шульга. – К.: УСЗ, 2011. – 23 с.

7. Господарське право України і Трудове право України. Програма для державного екзамену (господарсько-правова спеціалізація). / А. В. Духневич, І. М. Якушев. – Луцьк.: РВВ «Вежа», 2012. – 32 с.

8. Завдання для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Господарське право України» і «Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності» для студентів 3 курсу денної форми навчання / Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, А. А. Козіброда, Л. П. Решетник, М. В. Сокол, В. Є. Філіпович, Н. Ф. Чубоха, І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2012. – 24 с.

9. Завдання для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Екологічне право України», «Земельне право України», «Аграрне право України», Право соціального захисту України», Проблеми пенсійного забезпечення в Україні», «Вирішення трудових спорів», Господарське процесуальне право України», «Правове регулювання банкрутства», «Правові засади створення та діяльності господарських товариств», «Правова робота в народному господарстві», «Банківське та біржове право» для студентів 4 курсу денної форми навчання / Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, А. А. Козіброда, Л. П. Решетник, М. В. Сокол, В. Є. Філіпович, Н. Ф. Чубоха, І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2012. – 228 с.

10. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право України» для студентів 2 курсу денної форми навчання / Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, А. А. Козіброда, Л. П. Решетник, М. В. Сокол, В. Є. Філіпович, Н. Ф. Чубоха, І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2012. – 108 с.

11. Правознавство. Програма та тестові завдання для проведення вступного випробування на навчання за галуззю знань «Право» ОКР спеціаліст, магістр / Кол. авторів: за ред. І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2012. – 159 с.

12. Трудове право України [Текст] : словник-довідник / уклад. : І. М. Якушев, О. В. Старчук; за заг. ред. І. М. Якушев. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 280 с.

13. Трудове право України : зб. задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.

14. Право: тестові завдання вступного випробування для здобуття ОС «Магістр» / колектив авторів; за заг. ред. О.В. Лаби. – Випуск 2 (допов. та перероб.) – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 184 с.

 

Монографії

 

1. Теорія трудового права України : монографія / І. М. Якушев, Ю. В. Вусенко, О. В. Старчук  [та ін.]; за ред. І. М. Якушева. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. –  572 с.

2. Теорія трудового права України: монографія / [Якушев І. М., Вусенко Ю. В., Сокол М. В., Старчук О. В., Чубоха Н. Ф., Щербюк Н. Ю.]; за ред. Якушева І. М. - 2-те вид., переробл. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. –  728 с.

 

Тези

 

1. Якушев І. Теоретична модель правової держави // Матеріали ХХХІХ наукової конференції професорсько–викладацького складу і студентів Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1993. – С. 372.

2. Якушев І.М. Правосуб’єктність трудового колективу в сучасних умовах // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами 1 Міжвузівської науково-практичної конференції. 21-22 травня 2004 р. м. Луцьк. – Луцьк, 2004. – С. 75-81.

3. Якушев І.М. Правосуб'єктність роботодавців у трудовому праві // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції. 27-28 травня 2005 р. м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 141-148.

4. Якушев І. Проблеми правосуб’єктності у теорії трудового права // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 2-3 червня 2006 року. Т. 2. / Луцьк: Вежа, 2006. – С. 115-120.

5. Якушев І.М. Норми права: поняття, властивості, структура // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 30-31 травня 2008 року / Луцьк: Вежа, 2008. – С. 70-72.

6. Якушев І.М. Імплементація норм міжнародного трудового права у національне законодавство України // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 29-30 травн 2009 року / Луцьк: Вежа, 2009. – С. 472-476.

7. Якушев І.М. Локальні норми трудового права // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 4-5 червня 2010 року / Луцьк: Вежа, 2010. – С. 537-539.

8. Якушев І. М. Децентралізовані норми трудового права // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 4-5 червня 2010 року / Луцьк: Вежа, 2010. – С. 537-539.

9. Якушев І. М. Норма права як основа правової норми // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. Матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 66-67.

10. Якушев І. М., Чубоха Н.Ф. Локальні норми трудового права: особливості сфери дії // Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24-25 черв. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 240-242.

 

Підручники і навчальні посібники

 

1.Трудове право України: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2003. – 536 с.

2. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – 536 с.

3. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2005. – 536 с.

4. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2007. – 536 с.

5. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2010. – 536 с.

6. Трудове право України [Текст] : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 5-те вид., переробл. та допов. - К. : Ін Юре, 2014. - 548 с.